สัมมาสมาธิ และสมาธิแบบพุทธ

"...คุณสมบัติ และประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

  • ๑. สมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่เกิดพลัง ซึ่งอาจนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหารย์เป็นพลังจิต
  • ๒. สมาธิทำให้จิตใส ทำให้มองอะไรชัดเจน เกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา
  • ๓. สมาธิทำให้จิตใจสงบ ทำให้เกิดความสุข 
...เวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุนิยม คนจึงหวังประโยชน์ข้อมี่่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา...

...ขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทศาสนาว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ทำให้เกิดความประมาทก็ผิด ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขา ไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิด..."
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- สมาธิแบบพุทธ