สาระสำคัญของพุทธธรรม: อริยสัจจ์ ๔

...อริยสัจจ์ ๔ เป็นหลักธรรมจำเป็นทั้งสำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำให้ภิกษุทั้งหลาย สอนให้ชาวบ้านรู้เข้าใจในอริยสัจจ์ ดังบาลีที่ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดี เหล่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร หรือผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือเป็นสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ดำรงอยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ประการ"...

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ