การศึกษาเพื่อสันติภาพ

...จงถามตนเองให้น้อยลงว่า ฉันจะได้อะไร และจงถามตนเองให้มากขึ้นว่า ฉันจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้บ้าง ในทำนองเดียวกัน พึงมองเห็นประโยชน์ที่ธรรมชาติได้ให้แก่เรา แทนทึ่จะเรียกร้องเอาจากมันมากยิ่งขึ้นไปอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อน พึงเรียนรู้ด้วยใจชื่นชมโดยมีจิตสำนึกมองเห็นคุณค่าที่ธรรมชาติ และผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีในบัดนี้ ด้วยการฝึกฝนพัฒนาวิธีคิดแบบกตัญญูรู้สำนึกคุณอย่างนี้ ความเอื้ออาทรและความสุขแบบประสาน ก็จะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้น ทั้งที่ใจและในสังคม...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรม แห่งสภาผู้แทนราษฎร และคณะพุทธบริษัท ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย