สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมงาน ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แปลจาก - สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม