สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

...เวลานี้ชาวโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้เกิดความสำนึกรู้ถึงความผิดพลาดที่เป็นมาในอดีต คือ การที่ได้ไปทำลายสภาพแวดล้อม และล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป เวลานี้สิ่งที่มนุษย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังหวาดกลัวที่สุด คือภัยจากธรรมชาติแวดล้อมที่สูญเสียเสื่่อมโทรม วัฒนธรรมที่โลกกำลังต้องการ คือ วัฒนธรรมที่มีความเกื้อกูลต่อธรรมชาติแวดล้อม...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านพระมหาเถรานุเถระ และท่านผู้นำในวงราชการ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ