สู่การศึกษาแนวพุทธ

...สังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามา แล้วเราก็พยายามนำสังคม ไปในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาแต่เรามาได้แค่ระดับจิตใจ ได้วัฒนธรรมแห่งเมตตาซึ่งเราก็ควรจะภูมิใจ แต่ในด้านวัฒนธรรมทางปัญญา แม้แต่ความใฝ่รู้ใฝ่แสวงปัญญานั้น เราอ่อนเหลือเกิน ทำไมนะ ทั้งที่พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องปัญญา แต่ทำไมสังคมไทยจึงอ่อนนักในเรื่องการแสวงปัญญา ต้องถามตัวเองแล้ว...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สิริกร มณีรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน