การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน

...เวลานี้อารยธรรมของมนุษย์ได้มาถึงจุดติดตัน โดยเริ่มจากประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายซึ่งมาถึงจุดติดตันนี้ก่อน เพราะฉะนั้น การศึกษาจะต้องเน้นความสำคัญในหน้าที่และบทบาทหลังนี้ คือการพัฒนามนุษย์จนกระทั่งมีความสามารถที่จะมาแก้ไขสังคม เปลี่ยนวิถีของสังคมที่ผิดพลาด และช่วยแก้ไขปัญหาความติดตันของอารยธรรมมนุษย์ หาทางออกให้แก่มนุษยชาติให้ได้ นี่คือจุดมุ่งหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จในยุคปัจจุบัน...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สายหยุด จำปาทอง, อธิบดีกรมการฝึกหัดครู และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต