หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน

..."หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน" นี้ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ได้รวบรวมขึ้นตามกำหนดที่ใช้สวดประจำวัน โดยครั้งแรกได้จัดพิมพ์แต่เพียงบททำวัตรเช้า-ค่ำ สำหรับผู้ชายฉบับหนึ่ง และผู้หญิงฉบับหนึ่ง ครั้นต่อมาจึงได้นำเอาบทสวดมนต์ประจำวัน ตามที่คณะสงฆ์ใช้สวดต่อท้ายทำวัตรค่ำมารวมเข้าด้วย ขยายเป็นหนังสือสวดมนต์ประจำวัน สำหรับภิกษุสามเณร ได้ใช้สวดทบทวนให้เกิดความแม่นยำ...