หยาดเพชร หยาดธรรม: ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย (คู่มือการศึกษาวิถีพุทธ)

..."หยาดเพชร หยาดธรรม : ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย" เป็นการคัดสรรสาระอันมีคุณค่าจากงานนิพนธ์ ๓๕ เรื่อง ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นทัศนะอันลึกซึ้งของพระคุณเจ้าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนของมนุษย์ และพัฒนาการศึกษา โดยใช้พุทธธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนา โดยที่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือ การพัฒนาปัญญา บุคคลใดตั้งใจศึกษา และฝึกฝนตนตามหลักคำสอน ก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็นไปของโลก รู้จักดำรงตนให้เกิดความสงบสุข พุทธธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างดี...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา