หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

กรรมเป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาถือหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเรื่องกรรมก็อยู่ในกฎแห่งเหตุปัจจัยนี้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระธรรมทูต ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร