หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา

...แก่นการศึกษา ก็คือแก่นของชีวิต และแก่นของชีวิตของคนไทย ก็คือ พระพุทธศาสนา ดังนั้นการที่จะเข้าใจ และทำให้การศึกษามีความหมาย มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำความเข้าใจ กับหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชกาการเรื่อง "ครุศึกษาตามแนวทางของพุทธศาสตร์" ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย