หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์

...ลักษณะอย่างหนึ่งงของพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธศาสน์ ตัวหลักแท้ๆ พูดตามภาษาสมัยใหม่ก็คือ เรื่องของธรรมชาิติ หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "หลักวิชาตามแนวพุืทธศาตร์" ณ ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย คณะอนุกรรมการฯ เสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาิติ