หลักสูตรและประมวลการสอนวิชาธรรม

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ แผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย