เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษธรรม (ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามอวดอุริมนุษยธรรม ?)

... พุทธบัญญัติไม่ให้พระภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรม คือคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติมนุษย์สามัญ เช่น สมาธิ ฌาน สมาบัติ มรรคผล ถ้าอวดโดยที่ตนไม่มีคุณวิเศษนั้นจริง คือหลอกเขา ย่อมต้องอาบัติปราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ แต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุคุณวิเศษนั้นจริง ถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแต่ชาวบ้านหรือผู้อื่นใด ที่มิใช่ภิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นเป็นความผิด เพียงแต่เบาลงมา เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ