องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

...ในฐานะที่ทรงเป็นคนดีนี้ ก็จะไม่พรรณาความให้ยืดยาวว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นบุคคลที่ดีอย่างไร และคนดีในความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร แต่จะอ่านพุทธพจน์บทหนึ่งให้ฟังดังนี้

..."ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเกิดมาในตระกูล ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่บิดามารดา แก่บุตรภรรยา แก่กรรมกรและคนงาน แก่หมู่มิตรและเพื่อนร่วมงาน แก่บรรพชน แก่พระราชา แก่เหล่าเทวดา แก่สมณะชีพราหมณ์ เปรียบเหมือนมหาเมฆ ช่วยให้ข้าวกล้าเจริญงอกงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนหมู่มาก...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานและกรรมการ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้สนใจ ณ สำนักงานองค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก