อมฤตพจนา

ที่มาจาก การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต