การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม

รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม