อายุยืนอย่างมีคุณค่า

...ไม่ว่าการทำบุญอายุนั้น จะจัดขึ้นด้วยปรารภหรือริเริ่มอย่างไรก็ตาม ย่อมกลายเป็นโอกาสให้บุคคลผู้รู้จักมนสิการไ้ด้เจริญอัปปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาท...