อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

...สังคมไทยปัจจุบัน กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติหลายๆ ด้าน เพราะเผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย และปัญหาแต่ละอย่างก็มีความซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจ เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น จำต้องอาศัยทั้งสติและปัญญาทีลึกซึ้งมั่นคง หาไม่การแก้ปัญหาก็จักสำเร็จได้ยาก ในภาวะเช่นนี้ พวกเราที่มีความอาทรต่อความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคม และความอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีของประเทศชาิิติ ย่อมมองหาบุคคลที่มีสติปัญญาลึกซึ้ง และแหลมคม มาเป็นกัลยาณมิตร เพื่อจะได้ช่วยชี้แนะ ให้พวกเราได้มองเห็นช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทย เปลี่ยนไปสู่สังคมธรรมาธิปไตย...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ชาวปาจารยสาร และชาวสถาบันสันติประชาธรรม ณ โบสถ์วัดบวรสถานส่วนหน้า (วัดพระแก้ววังหน้า)