อุดมคติของคนหนุ่มสาว

รวบรวมปาฐกถาธรรมและบทความรวม ๓ เรื่อง  ที่ได้แสดงไว้แก่คนหนุ่มสาว นิสิต นักศึกษา  ได้แก่

  • อุดมคติของคนหนุ่มสาว
  • คุณประโยชน์แห่งธรรม
  • ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว
นำมารวมเล่ม อธิบายแนวความคิด อุดมคติ สังคม เชื่อมโยงเข้ากับธรรมะ ศาสนา และการพัฒนา
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ค่านิยมแบบพุทธ
- ลักษณะสังคมพุทธ