๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมงาน ณ สถานบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปลี่ยนไปสู่กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม