พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-บาลี-อังกฤษ ฉบับนักศึกษา Students' Thai-Pali-English Dictionary of Buddhist Terms

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย