ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์

...การเรียนที่ว่าเป็นแบบท่องจำนี้

ไม่ต้องสืบไปถึงเรื่องเถรวาทหรอก

เป็นเรื่องตื้นๆในสังคมไทยเราเอง

เป็นเรื่องของวิถีไทย

ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในการรับระบบการศึกษาแบบตะวันตก

ที่ไปไม่ถึงสาระของเขา

เช่นเดียวกับการละทิ้งสาระของเรา...

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พระนวกะ พรรษา 2551 ณ วัดญาณเวศกวัน