ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม

...ควมมเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เลื่อนลอย เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย มันก็มีผลรวมออกมา คือ มีความเป็นไปอย่างแน่นอนตามเหตุปัจจัย...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้มาร่วมงานในวันปรีดี พนมยงค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์