สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

...การศึกษา ไม่ใช่เพียงเสมือนคอยตามผลิตคนมาสนองความต้องการของสังคม เฉพาะอย่างยิ่ง มิใช่มีความหมายเพียงเป็นการฝึกสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ  เหมือนว่าเอาแค่ให้คนหากินได้เก่งเท่านั้น แต่จะต้องทำหน้าที่แต่งสรรขับเคลื่อนชีวิตและสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามยั่งยืน...

...ถ้าชีวิตและสังคม ตลอดจนอารย-ธรรมเดินผิดทาง การศึกษาก็จะต้องนำในการแก้ไข และพาหันก้าวไปในทางที่ถูกต้อง คือพัฒนาคนให้สามารถ มิใช่เพียงที่จะรับใช้สังคม หรือคอยตามสนองกระแสสังคม แต่ให้สามารถนำสังคม อย่างน้อยร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างมีจุดหมายระยะยาวของความเป็นมนุษย์ มิใช่เพียงจุดหมายแค่การมีกินมีเสพให้เป็นอยู่ได้...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - สยามสามไตร