การศึกษาไทย แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ สำนักงาน ก.พ.