การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม: The Language and The Truth ((ฉบับ ๒ ภาษา แปลโดยโสมย์วลี น้ำทิพย์)

...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้่เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสือเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เห็นแต่นิ้วมือ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไท ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไท
แปลจาก - การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม