ก้าวไปในบุญและธรรมะฉบับเรียนลัด

...ภาษาสมัยนี้มีคำหนึ่งว่า "คุณภาพชีวิต" สมัยโบราณเขาไม่ต้องมีคำนี้เพราะเขามีคำว่า "บุญ" อยู่แล้ว คำว่าบุญนี้ครอบคลุมหมด ทำบุญทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับชีวิตของเราทีหนึ่ง ทั้งคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ กายของเราก็ประณีตขึ้น ปัญญาของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...
รวมเล่มมาจาก - ก้าวไปในบุญ
- ธรรมะฉบับเรียนลัด