พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

 

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
...เทคโนโลยีเหล่านั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาสิ่งบำเรอความสุขสนองความโลภ และพร้อมกันนั้นก็ใช้เป็นเครื่องมือสนองโทสะ รับใช้การทำลายด้วยความเกลียดชังกัน มีการแย่างชิงบริโภคกัน การครอบงำกันและพยายามกำจัดกัน เนื่องจากการรังเกียจแบ่งแยกพวกผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเกลียดชังแบ่งแยกกันก็มีอยู่แล้ว ความโลภยังมาหนุนให้ความเกลียดชังแบ่งแยกนั้นร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีก...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุม สภาศาสนาโลก ปี ๑๙๙๓ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา