ตอบ ดร.มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณี

...ขอเน้นว่า ในเรื่องอย่างนี้ เรามุ่งที่ข้อมูลความรู้ ให้ทั่วถึง ให้ถูกต้อง ถ่องแท้ แน่ ชัด เท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ให้รู้หลักการ ให้รู้ความเป็นมาเป็นไป ให้ขัดเจน จะได้เป็นฐานของการพิจารณาวินิจฉัย หรือตัดสินใจให้ดีที่สุด เราไม่มุ่งที่ความคิดเห็น...
...ในเรื่องความคิดเห็นนั้น ถึงจะมีบ้าง ก็เป็นความคิดเห็นสืบเนื่อง หรือเป็นข้อสรุปตามหลักการ เช่นบอกว่า ในเรื่องนี้ มีหลักการของเดิมว่าอย่างนี้ และถ้าว่าตามหลักการนั้น เรื่องจะเป็นอย่างนี้ ส่วนว่าจะเอาตามหลักการหรือไม่ ก็ให้ไว้ไปพิจารณากันเอา พุดรวมๆ ว่า มุ่งที่ความรู้ ส่วนการคิดจนถึงการตัดสินใจ ไว้เป็นเรื่องของส่วนรวมที่พร้อมที่สุด ตอนนี้ ถ้าให้ความคิดเห็น ก็เป็นความคิดเห็นเพื่อประกอบความรู้...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ ณ วัดญาณเวศกวัน