ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย