คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

มนุษย์ไม่ควรคิดต่อธรรมชาติอย่างเป็นปฏิปักษ์ หรือมุ่งจะไปเอาประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น แต่ควรมีความรู้สึกที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรและมีความสุข แล้วแต่ละฝ่ายก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสุขแก่กันและกันได้
รวมเล่มมาจาก - คนไทยกับป่า
- คนไทยกับสัตว์ป่า
- พระกับป่า มีปัญหาอะไร