พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา

เรื่องที่มีท่านผู้ถือตามพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยบอกว่า ศีลของพระ ที่เรียกว่าสิกขาบทในพระปาติโมกข์ มี ๑๕๐ ข้อถ้วนๆ ไม่ใช่ ๒๒๗ และท่านอาจารย์ว่า ตรงนั้นแปลผิด ที่ถูกคือ เกิน ๑๕๐ นั้น มีผู้พบว่าในหนังสือ พุทธธรรม ของท่านอาจารย์ ก็บอกว่า "๑๕๐ ถ้วน" นี่ท่านอาจารย์ก็ขัดตัวเองสิ แล้วจะเอาอย่างไร?