พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้พุทธธรรมในการทำธุรกิจ (Buddhism and the Business World: The Buddhist way to deal with business)

รวมเล่มมาจาก - พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ