ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่

"ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม
ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดำรงอยู่ เป็นธรรมฐิติ
เป็นธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง
วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง
ทำให้เข้าใจง่าย และจึงตรัสว่า “จงดูสิ”
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ”
“ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เป็นอย่างนั้น)
อวิตถตา (ภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็นอย่างนั้น)
อนัญญถตา (ภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่น) คืออิทัปปัจจยตา
ดังกล่าวมานี้แล เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”
ที่มาจาก การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย