บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน

…บุญ เป็นสิ่งที่พึงศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญ คำว่า "ศึกษา" ก็คือให้ฝึกขึ้นมานั่นเอง หมายความว่า บุญนี้เราต้องทำให้เพิ่มขึ้น และประณีตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นคุณสมบัติ มันเป็นความดี ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง รวมไปถึงทางปัญญาเราต้องเพิ่มโดยฝึกขึ้นมา...ก้าวไปในบุญ

…คำว่า "กรรม" เป็นคำกลางๆเป็นอดีตก็ได้ ปัจจุบันก็ได้ อนาคตก็ได้ พุทธศาสนาเน้นปัจจุบันมาก กรรมเก่าไม่ใช่ไม่มีผล มันมีผลสำคัญแต่มันเสร็จไปแล้วและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลในปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาแยกแยะเพื่อทำกรรมที่ดีและแก้ไขปรับปรุงตัวให้เกิดผลดีต่อไปภายหน้า...หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

…สำหรับคำถามว่า นรกสวรรค์หลังจากตาย ในพระไตรปิฎกมีไหม?เมื่อถือตามตัวอักษรก็เป็นอันว่ามี...นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก

รวมเล่มมาจาก - ก้าวไปในบุญ
- ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
- หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่