เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม

...การปฏิบัติธรรมแต่ละข้อๆ นั้น มีจุดหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่นๆ ต่อไป และจุดหมายในที่นี้ต้องแน่นอนชัดเจน ชี้เฉพาะได้ หลักธรรมแต่ละข้อย่อมมีจุดหมายของมันโดยเฉพาะ ถ้าหากเรา ไม่ปฏิบัติธรรมโดยมีความมุ่งหมายแล้ว การปฏิบัติธรรมก็เป็นไปโดยเลื่อนลอย ขาดความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นๆ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานกรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และผู้เข้าร่วมประชุม