การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ