รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง

ผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระธรรมวินัย
ควรรู้จักแหล่งอันเป็นที่มาของพระธรรมวินัย ตลอดจน
ของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ พระไตรปิฎก
ยิ่งทำงานในขั้นที่ถึงพุทธพจน์โดยตรง จะเอาพุทธวจนะ
ต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎก
แต่รู้จักอย่างชัดเจนว่า พระไตรปิฎกฉบับไหนคือแค่ไหน
เป็นอย่างไร
ที่มาจาก การประพันธ์