พบกับแสงเงินแสงทอง

...ถ้าแสงเงินแสงทองของคุณครูสำแดงความดีงามน่าชื่นชมออกมา แล้วไปต่อให้เกิดคุณสมบัติเช่นนี้ขึ้นในจิตใจของเด็ก ทำให้ความชื่นชมพึงพอใจยินดีในสิ่งที่ดีงามนี้งอกงามเพิ่มพูนขึ้น นี่คือความเจริญงอกงามเติบโตที่แสงสว่างนี้กระจายฉายออกไป...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะครูโรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป และผู้ปกครอง