พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย

การแต่งงานนี้ เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองด้วย หมายความว่า คนเราแต่ละคนนี้ มีหน้าที่ต้องทำชีวิตของตนให้ดีงามยิ่งขึ้น ในการที่จะอยู่ในโลกให้ประสบความสำเร็จ พฤติกรรมกายวาจาของเราก็ต้องพัฒนา จิตใจของเรา เช่น ความเพียร ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีสติ ความมีสมาธิ ความเข้มแข็งต่างๆ เหล่านี้ ก็ต้องพัฒนา และปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดพิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะ เป็นต้น ก็ต้องพัฒนา การมามีชีวิตแต่งงาน และได้รับผิดชอบครอบครัว โดยรับผิดชอบตั้งแต่ชีวิตของตนเอง และร่วมกันสร้างสรรค์ต่างๆ นี้ ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมด
รวมเล่มมาจาก - ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
- ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า
- ทำอย่างไรจะหายโกรธ