สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณหมอกฤษณา คุณพงษ์สวัสดิ์ คุณฉวีวรรณ คุณแป๋ว พระเกตุญาโณ ร่วมปฏิสันถาร ณ โรงพยาบาลศิริราช