ธรรมของพระราชา

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน