มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย

คาเม วา ยทิวารญฺเญ  นินฺเน วา ยทิวา กเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน
ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้เป็นถิ่นสถานอันรื่นรมย์

(ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘)
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา