ของขวัญของชีวิต

... แม้ในทางจิตใจ เราปลูกฝังเมตตา ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เมื่อเจอใครก็ตั้งความปรารถนาดีต่อผู้นั้น มีไมตรีตั้งใจจะให้เขาเป็นสุข คบกับเขาด้วยจิตใจที่เป็นเพื่อนเป็นมิตร อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม
- เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ)
- ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)
- ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์)
- ธรรมกับการศึกษาของไทย
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม