การศึกษาฉบับง่าย (Education made Easy) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

...ธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้  แต่บางครั้งก็เลือนลางจางหายไป  เพราะผู้คนเหินห่าง  ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษา  การที่จะนำมาใช้ปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยจะมี  มิหนำซ้ำ  บางทีปฏิบัติ  แต่ไขว้เขวคลาดเคลื่อน  เพี้ยนไปเลยกลายเป็นว่า  แทนที่จะดี  ก็เสีย...

...หากทางโรงเรียนมีความสนใจ  และเอาจริงเอาจัง  เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ด้วยการปฏิบัติ  โดยเฉพาะก็คือในเรื่องการให้การศึกษา  หรือช่วยเด็กให้ศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะทำให้สำเร็จ  พระพุทธศาสนาก็ทำหน้าที่ของงานนี้โดยตรง  และทำเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตชาวโลก  ตามจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้  พระพุทธศาสนามีอยู่เพื่อประโยชน์แก่พหูชน  เพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลก  ด้วยเมตตาการุณย์แก่โลกทั้งหมด...

แปลจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy