รู้แค่เล่มนี้ ก็พอที่จะพูดว่า รู้จักพระพุทธศาสนา

รู้แค่เล่มนี้ ก็พอที่จะพูดว่า รู้จักพระพุทธศาสนา
เป็นหนังสือรวมบทบรรยายจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นการเก็บข้อความคัดสรรจากหนังสือที่มีอยู่ก่อนประมาณ ๗ เล่ม โดยจัดปรับตามควร
๑. ถิ่นรมณีย์ คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา
๒. ทำบุญขั้นพื้นฐาน คือชาวบ้านช่วยกันทำชุมชนให้อยู่กันดี
๓. จะทำชั่ว หรือทำดี ก็เริ่มที่อยาก (ฉันทะ กับตัณหา)
๔. เมตตากรุณา อย่าแค่คล่องปาก ต้องชัดให้ถึงอุเบกขา (พรหมวิหาร ๔)
๕. คุณธรรมในใจออกสู่ปฏิบัติการในสังคม (สังคหวัตถุ ๔)
๖. จิตใจอย่างนี้ดี มีความสุขแน่ แม้แต่สมาธิก็ตามมาด้วย
๗. จากสุโขทัย ผ่านอยุธยา สังคมไทยก้าวหน้า หรือว่าถอย
๘. ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ
๙. หลัก "อนัตตา" มากับปัญญาที่รู้เข้าใจและทำการตามเหตุปัจจัย

รวมเล่มมาจาก