พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก

... พระพุทธศาสนานั้นสอนระบบการศึกษาแบบองค์รวม และระบบการศึกษาแบบองค์รวมนั้นแหละเป็นตัวพระพุทธศาสนา เราก็จึงพูดออกมาแค่ว่า "พระพุทธศาสนา เพื่อสันติภาพของโลก" คือซ่อนคำว่า การศึกษาอยู่ในตัวพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธศาสนามีการศึกษาเป็นเนื้อตัวอยู่แล้ว พระพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาที่นำไปสู่สันติภาพอันแท้จริงของโลก ซึ่งมีความหมายว่า ทั้งสันติภายใน สันติภายนอก ทั้งสันติภาพในความหมายแคบๆ ว่าไม่มีสงครามหรือปราศจากความขัดแย้ง และในความหมายที่น่าจะยอมรับได้ว่าสันติสุขที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เอิบอิ่ม เบิกบาน ผ่องใส มีความสุข ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ