บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นที่รมณีย์หนอ มีไพรสณฑ์ ร่มรื่น น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ำไหลผ่าน น้ำใสเย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบำเพ็ญเพียร สำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียร

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่นั้น โดยตกลงใจว่า 'ที่นี่ละ เหมาะที่จะบำเพ็ญเพียร'

This is a truly delightful place, with sheltered, pleasant groves and a clear-flowing river with smooth banks, and nearby a village for alms resort. This will surely serve for the striving of a clansman intent on stiving.

Indeed, Monks, I sat down there determining: 'This place is suitable for striving.'
แปลจาก - บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)