คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (May the Days & Nights Not Pass in Vain) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา
อปฺเปน พหุเกน วา
เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า
จะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้อะไรบ้าง
 
Amoghamฺ divasam kayirā
appena bahukena vá
Do not let the days pass in vain;
derive some benefit, great or small.
แปลจาก - คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า